Etiket: Bilimsel Ç

Karpal Tünel Sendromu Ve Anksiyete İlişkisi Ve Bunun Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi

Özet Amaç:Bu çalışmada Karpal Tünel Sendromu olan bir grup hastada, Karpal Tünel Sendromu ile anksiyete ilişkisini ve bunun uyku bozuklukları üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Yöntem: Karpal Tünel Sendromu tanısı konulmuş 62 hasta çalışmaya alındı.Hastalara Beck Anksiyete Envanteri,Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Epworth Uykululuk Ölçeği uygulandı. Bulgular:Karpal Tünel Sendromlu hastaların Beck Anksiyete Envanterinden aldıkları puanlar(mean:24,2419) genel ortalamadan […]