Etiket: Bilimsel Çalışmalarım

Correlation between olfactory bulb volume and chronic depression: a magnetic resonance imaging study

Abstract Objective: Olfactory dysfunction can be seen secondary to various diseases, such as sinonasal disease, infections of the upper respiratory tract, head trauma, and neurodegenerative diseases. A small number of recent studies have focused on olfactory dysfunction in different neuropsychiatric disorders. This study aimed to investigate olfactory bulb (OB) volume in patients with chronic major […]

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDA OBSESİF KOMPULSİF SEMPTOMLARIN ARAŞTIRILMASI

ÖZET Amaç: Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) arasında düşünce sürecindeki bozukluk, algı patolojisi ve klinik gidiş açısından örtüşmeler olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında ve birinci derece yakınlarında obsesif kompulsif belirtileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ankara üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri kliniğine başvuran ve en az 5 yıldır şizofreni tanısı ile tedavi gören 30 […]

Health Anxiety Levels in Patients Admitted to Internal Medicine Outpatient Clinic for Several Times

Özet Amaç: Sağlık anksiyetesi (SA), hastaların normal bedensel duyumlara, ciddi bir hastalığın işaretleri olarak, yanlış atıfta bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın amacı dahiliye polikliniğine muayene için bir yıl içinde birden fazla gelen hastalarda sağlık anksiyetesi düzeyinin araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahiliye polikliniğine bir yıl içinde birden fazla baş- vuran 60 hasta ve 60 kontrol grubu […]

Evaluation of Depression and Social Anxiety Symptoms in Obese Children

ABSTRACT Evaluation of depression and social anxiety symptoms in obese children Objective: The present study aimed to assess depression and social anxiety symptoms in obese children. Methods: The Children’s Depression Inventory (CDI) and the Social Anxiety Scale for Children – Revised (SASC-R) were administered to 80 obese children and 82 controls. Results: The obese group […]

Healthcare Professionals Attitude And Knowledgeon Double Test And Pregnancy Termination For Down Syndrome Hekimlerin İkili Test Hakkında Bilgi Düzeyi, Düşünceleri ve Down Sendromunda Terminasyon

ABTRACT Aim: This study aimed to evaluate the knowledge levels of physicians, who are not Gynecology & Obstetrics specialist or residents, on the 1st trimester screening test for prenatal screening and their opinions about the double test and continuation-termination of a pregnancy, a patient or their wife, with a definite Down syndrome diagnosis. Material And […]

Miyofasyal Ağrı Sendromu ve Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişki

Özet Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) kronik kas ağrısına neden olan, lokal ya da bölgesel ağrı sendromudur. Kronik ağrının ortaya çıkmasında psikososyal birçok etmenin rolü olabilir. Bu çalışmanın amacı MAS ile sağlık anksiyetesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Çalışmaya 70 MAS olan hasta 70 kontrol grubu alındı. Bu gruplara sağlık anksiyetesi envanteri kısa form (SAE-KF) verildi. Elde edilen sonuçlar […]

Tanısal Testlerin Hastalarda Oluşturduğu Anksiyetenin Ölçümlemesi

Özet Amaç: Bu çalışmanın amacı diğer klinisyenler tarafından tanısal amaçlı olarak nükleer tıp ve radyoloji bölümlerine gönderilen hastalarda tanısal girişim öncesinde anksiyete oluşup oluşmadığını araştırmak ve oluşan anksiyetenin ölçümlemesini yapmaktır. Materyal ve Metod: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ve Radyoloji bölümlerine diğer klinikler tarafından tanısal amaçlı gönderilen hastalar arasından gönüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. […]

Hemen Ara