Evaluation of Depression and Social Anxiety Symptoms in Obese Children

Spread the love

ABSTRACT
Evaluation of depression and social anxiety symptoms in obese children
Objective: The present study aimed to assess depression and social anxiety symptoms in obese children.
Methods: The Children’s Depression Inventory (CDI) and the Social Anxiety Scale for Children – Revised
(SASC-R) were administered to 80 obese children and 82 controls.
Results: The obese group consisted of 42 male and 38 female children, mean age 12.48±2.70 years (range
7-17 years), mean body mass index (BMI) was 27.47±3.72 kg/m2; controls were 43 male, 39 female children,
mean age 12.93±2.32 years (range 9-17 years), mean BMI was 16.92±5.17 kg/m2. Mean social anxiety scores
were higher in the obese group than in the control group. Mean depression scores were significantly higher
in the obese group than in the control group. The mean depression scores were higher in obese females
compared to control females as well as in males. The mean social anxiety scores were higher in obese
females than in controls as well as in males. There was no correlation between BMI and depression and
social anxiety scores in obese males and females. Among obese childeren 21.5% and among the control
group 14.3% had a value of CDI above the cut-off point, and this was statistically significant. Among obese
childeren 15.2% of females and 10.4% of males had a value above the cut-off point, but the difference
between sexes was not statistically significant.
Discussion: Depression and social anxiety symptoms were more common in obese children and did not
relate to the degree of obesity. The prevention of childhood obesity is important in both sexes for reducing
the risk of psychological disorder in adulthood.
Keywords: Children, depression, obese, social anxiety
ÖZET
Obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi
Amaç: Bu çalışma ile obez çocuklarda depresyon ve sosyal anksiyete belirtilerinin değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
Yöntem: Çocukluk Çağı Depresyon Envanteri (ÇÇDE) ve Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği- Gözden
Geçirilmiş (ÇESAÖ-GG) 80 obez ve 82 kontrol grubuna uygulanmıştır.
Bulgular: Obez grupta 42 erkek ve 38 kız çocuk mevcut olup ortalama yaş 12.48±2.70 yıl (7-17 yıl), ortalama
vücut kitle indeksi (VKİ) 27.47±3.72 kg/m2 idi. Kontrol grubunda ise 43 erkek 39 kız çocuk mevcut olup
ortalama yaş 12.93±2.32 yıl (9-17 yıl), ortalama VKİ 16.92±5.17 kg/m2 idi. Ortalama sosyal anksiyete skoru obez
grupta kontrol grubuna göre daha yüksekti. Ortalama depresyon skoru obezlerde kontrollere göre anlamlı
derecede yüksekti. Ortalama depresyon skoru obez kızlarda ve aynı zamanda erkeklerde daha yüksekti.
Ortalama sosyal anksiyete skoru obez kızlarda ve erkeklerde kontrol grubuna göre daha yüksekti. Depresyon
ve sosyal anksiyete skorları ile VKİ arasında obez erkek ve kızlarda korelasyon bulunamadı. Obez çocukların
%21.5’i, kontrol grubunun %14.3’si (ÇÇDE) kesme değerinin üzerinde idi ve istatistiksel olarak anlamlıydı. Obez
kızların %15.2’si, obez erkeklerin %10.4’ü kesme değerinin üzerinde idi ve cinsiyetler arasındaki bu fark istatistiksel
olarak anlamlı değildi.
Tartışma: Depresyon ve sosyal anksiyete belirtileri obez çocuklarda daha yaygındır ve obezite derecesi ile
ilişkili değildir. Çocukluk çağı obezitesini önlemek yetişkinlikteki psikiyatrik bozuklukların azaltılmasında her iki
cinsiyet için de son derece önemlidir.
Anahtar kelimeler: Çocuk, depresyon, obez, sosyal anksiyete

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara