Health Anxiety Levels in Patients Admitted to Internal Medicine Outpatient Clinic for Several Times

Spread the love

Özet
Amaç: Sağlık anksiyetesi (SA), hastaların normal bedensel duyumlara, ciddi
bir hastalığın işaretleri olarak, yanlış atıfta bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Bu çalışmanın amacı dahiliye polikliniğine muayene için bir yıl içinde birden
fazla gelen hastalarda sağlık anksiyetesi düzeyinin araştırılmasıdır. Gereç
ve Yöntem: Çalışmaya dahiliye polikliniğine bir yıl içinde birden fazla baş-
vuran 60 hasta ve 60 kontrol grubu alındı. Bu gruplara sağlık anksiyetesi envanteri
kısa form (SAE-KF) verildi. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak
karşılaştırıldı. Bulgular: SAE-KF puanları hasta grubunda (17.11±6.07) kontrol
grubuna göre (10.71±4.44) istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek
bulundu (Z=-5.96, P<0.001). Tartışma: Sağlık anksiyetesinin dahiliye poliklini-
ğine başvuran hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre oldukça yüksek olması
dahiliye polikliniklerinin iş yükünü gereğinden fazla artırmaktadır. Bundan
dolayı bu hasta grubuna psikiyatri uzmanının da bulunduğu multidisipliner bir
yaklaşım hem sağlık giderlerinin azaltılmasına hem de bu hastaların daha uygun
bir tedavi almalarına katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler
Sağlık Anksiyetesi; Hastalık; Dahiliye Polikliniği
Abstract
Aim: Health anxiety (HA) in patients consist of incorrect reference to normal
bodily sensations as a signs of a serious disease. The aim of this study is to
investigate the HA in patients admitted to internal medicine outpatient clinic
for several times within one year. Material and Method: 60 patients who
admitted more than one time to internal medicine outpatient clinic within
one year and the control group consisted of 60 people were enrolled in this
study. Short-form of health anxiety inventory (SAE-KF) was given to these
groups, The results were compared statistically. Results: SAE-KF scores were
significantly higher in the patient group (11.17 ± 6.07) than the control group
(10.71±4.44) (Z=-5.96, P<0.001). Discussion: HA in patients admitted to the
internal medicine clinic is to be quite high when compared to the healthy control
group and this increases workload of internal medicine outpatient clinic
excessively. Therefore, a multidisciplinary approach needs including also psychiatrists
for this group of patients to reduce health care costs as well as to
receive more appropriate treatment of these patients.
Keywords
Health Anxiety (HA); Disease; Internal Medicine Clinic

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara