Karpal Tünel Sendromu Ve Anksiyete İlişkisi Ve Bunun Uyku Bozuklukları Üzerine Etkisi

Spread the love

Özet
Amaç:Bu çalışmada Karpal Tünel Sendromu olan bir grup hastada, Karpal Tünel Sendromu ile anksiyete ilişkisini
ve bunun uyku bozuklukları üzerine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Karpal Tünel Sendromu tanısı konulmuş 62 hasta çalışmaya alındı.Hastalara Beck Anksiyete
Envanteri,Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeği, Epworth Uykululuk Ölçeği uygulandı.
Bulgular:Karpal Tünel Sendromlu hastaların Beck Anksiyete Envanterinden aldıkları puanlar(mean:24,2419) genel
ortalamadan yüksekti.Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeğinin somatik anksiyeteyi sorgulayan maddelerinden
aldıkları puanlar(mean:16,7903),psişik anksiyeteyi sorgulayan maddelerden aldıkları puanlardan (mean:9,0484)
yüksekti.Epworth Uykululuk Ölçeğinden 9 hasta(%14,5) ‘güniçi artmış uykululuk’ için anlamlı puan aldı.Bu grupta
Hamilton Anksiyete Değerlendirme Ölçeğinin somatik ve psişik anksiyete puanları yüksekti ,fakat psişik anksiyete
puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti.
Sonuç:Karpal Tünel Sendromu olan hastalarda anksiyete düzeyi yüksek oranlarda bulunmuştur.Ayrıca uyku bozukluğu
bunlarla ilişkili görünmektedir.Bu,hastaların tedavisinde,gözönünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Sözcükler: Karpal Tünel Sendromu, Psikolojik Bozukluklar, Anksiyete, Uyku Bozukluğu.
Correlation of Carpal Tunnel Syndrome and Anxiety and Impact on Sleep Disturbances.
Summary
Objective:We aims to research correlation between Carpal Tunnel Syndrome and Anxiety and impact on sleep
disturbances in a grup patient with Carpal Tunnel Syndrome.
Method:Sixty two patient with diagnosed Carpal Tunnel Syndrome were recruited in this study.Patients were applied
Beck Anxiety Inventory,Hamilton Anxiety Rating Scale,and Epworth Sleepiness Scale.
Results:Patients with Carpal Tunnel Syndrome took scores from Beck Anxiety Inventory higher than general
mean.They took scores somatic anxiety items (mean:16,79) higher than psychic anxiety items (9,04) of Hamilton
Anxiety Rating Scale.Nine (%14,5) patients took scores significant for ‘increased daytime sleepiness’ from Epworth
Sleepiness Scale,somatic and psychic anxiety items scores increase in this grup,but psychic anxiety scores statistically
significant increased.
Conclusion:Patients with Carpal Tunnel Syndrome were found anxiety level high rates.Furthermore sleep disturbance
seems related with these.This,must have been considered,on treatment of patients.
Key Words: Carpal Tunnel Syndrome , Psychologic Disorders,Anxiety,Sleep Disturbance.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara