Miyofasyal Ağrı Sendromu ve Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişki

Spread the love

Özet
Miyofasyal ağrı sendromu (MAS) kronik kas ağrısına neden olan, lokal ya da bölgesel ağrı
sendromudur. Kronik ağrının ortaya çıkmasında psikososyal birçok etmenin rolü olabilir. Bu
çalışmanın amacı MAS ile sağlık anksiyetesi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Çalışmaya 70
MAS olan hasta 70 kontrol grubu alındı. Bu gruplara sağlık anksiyetesi envanteri kısa form
(SAE-KF) verildi. Elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.SAE-KF puanları MAS
olan hasta grubunda (17.76±7.01) kontrol grubuna göre (8.28±3.48) oldukça yüksek bulundu.Bu
bulgulara göre sağlık anksiyetesi MAS olan hastalarda sağlıklı kontrol grubuna göre
oldukça yüksek bulunmuştur. Bundan dolayı bu hastalara ekipte psikiyatri uzmanının da bulunduğu
multidisipliner bir yaklaşım daha uygundur.
Anahtar kelimeler: Sağlık anksiyetesi, miyofasyal ağrı sendromu,kronik ağrı.
Abstract
Myofascial pain syndrome (MAS), which causes chronic muscular pain, local or regional pain syndrome.
Many psychosocial factors may play a role in the emergence of chronic pain. The aim of
this study was to investigate the relationship between MAS and health anxiety.The study enrolled
70 patients with MAS 70 control group. Short form health anxiety inventory (HAI-SF) was given to
these groups. The results obtained were compared statistically.In the patients with MAS (17.76 ±
7.01) than the control group (8.28 ± 3.48) were significantly higher HAI-SF scores.Health anxiety in
patients with MAS were quite high compared to the healthy control group based on these findings.
Therefore, psychiatrist to be also in the team where a multidisciplinary approach is more appropriate
in these patients.
Key words: Health anxiety, myofascial pain syndrome, chronic pain.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara