Relationship Between Anxiety and Lower Urinary Tract Symptoms

Spread the love

Özet
Giriş: Benign prostat hiperplazisi’ne (BPH) sekonder gelişen alt üriner sistem
semptomları (AÜSS) yaygın ve yaşlı erkeklerin yaşam kalitesini etkileyen bir
durumdur. Araştırmacılara göre AÜSS/BPH hastalarının önemli bir oranında
(% 22,6) anksiyete veya depresyon rapor edilmiştir. Gereç ve Yöntem: Bor
Devlet Hastanesi üroloji polikliniğine AÜSS ile başvuran ardışık 42 hasta muayene
edildi ve maximum idrar akım hızı (Qmax), Uluslararası Prostat Semptom
Skoru (IPSS) sonuçları kaydedildi. Ayrıca hastalarda IPSS yaşam kalite
endexi (QoL) ve anksiyete için Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği kullanıldı.
Hastalar IPSS’ye göre iki gruba ayrıldı. Grup 1 orta (IPSS ≤19) ve grup
2 şiddetli (IPSS >19) AÜSS. Aynı şeklide hastalar Qmax’a göre iki gruba ayrıldı.
Grup 3 orta (Qmax >9) ve grup 4 şiddetli (Qmax ≤9) AÜSS. Bulgular: Ortalama
Hamilton anksiyete değerlendirme ölçeği puanı grup 1 ve 2’de sırasıyla
15.4 ± 3.3 ve 21.4 ± 4.5 (P=0.03) idi. Grup 3 ve 4’te ise sırasıyla 13.5 ± 2.8
ve 17.9 ± 3.5 (P=0.04) idi. Ortalama QoL endexi puanı grup 1 ve 2’de sırasıyla
3.2 ± 0.6 ve 4.2 ± 0.9 (P=0.02) idi. Grup 3 ve 4’te ise sırasıyla 3 ± 0.5 and 3.7 ±
0.6 (P=0.02) idi. Tartışma: Çalışmamızda BPH hastalarının kliniği ile anksiyete
ve Qol arasındaki ilişki belirlendi. Bu psikiyatrik parametreler günlük rutin
pratikte bireyler tedavi ve müdahalelerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler
Alt Üriner Sistem Semptomları; Anksiyete; Yaşam Kalitesi
Abstract
Aim: Lower urinary tract symptoms (LUTS) secondary to benign prostatic
hyperplasia (BPH) are prevalent and interfere with the quality of life (QoL) of
older men. According to observa¬tional, 22.6% of LUTS/BPH patients reported
anxiety or depression. The aim of our study was to investigate the potential
influences of anxiety and QoL to LUTS/BPH. Material and Method: We examined
consecutive 42 patients admitted to our outpatient clinic with LUTS
at Bor State Hospital. We examined and recorded maximum urinary flow rate
(Qmax) and International Prostate Symptom Score (IPSS) also Hamilton anxiety
rating scale for anxiety and IPSS QoL were utilized in the study. Patients
according to IPSS were divided into two groups as moderate (group 1, IPSS
≤19) and severe (group 2, IPSS >19) LUTS. Patients according to Qmax were
divided into two groups as moderate (group 3, Qmax >9) and severe (group
4, Qmax ≤9) LUTS. Results: The mean Hamilton anxiety rating scale score of
group 1 and 2 were 15.4 ± 3.3 and 21.4 ± 4.5, respectively (P=0.03); of group
3 and 4 were 13.5 ± 2.8 and 17.9 ± 3.5, respectively (P=0.04). The mean QoL
score of group 1 and 2 were 3.2 ± 0.6 and 4.2 ± 0.9, respectively (P=0.02); of
group 3 and 4 were 3 ± 0.5 and 3.7 ± 0.6, respectively (P=0.02). Discussion:
We found relationship between clinical status, anxiety and QoL in patients
with BPH. These psychiatric parame¬ters may help identify individuals to
benefit from treatment interventions in daily routine practice.
Keywords
Lower Urinary Tract Symptoms; Anxiety; Quality of Life

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara