Romatoid artrit ve depresyon arasındaki ilişki

Spread the love

ÖZET
Amaç: Romatoid artrit (RA), en sık görülen kronik, inflamatuvar
artrittir. Sebebi halen tam olarak bilinmemektedir.
Bu çalışmanın amacı romatoid artrit hastalarında depresyon
düzeyinin belirlenmesidir.
Yöntemler: Çalışmaya 80 romatoid artrit hastası ve 63
sağlıklı kontrol grubu alındı. Her iki gruba Beck depresyon
envanteri (BDE) ve Belirti tarama listesi-90 (SCL-90R)
sorgulama formu dolduruldu.. BDE’den ve SCL-90R global
semptom indeksi (GSI) ve depresyon alt ölçeklerinden
elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: BDE puanları, RA hastalarında (17.35±8.54)
kontrol grubuna (5.86±3.12) göre yüksek bulundu. RA
hastalarında SCL-90R GSI altölçek puanı (1.40±1.86) ve
depresyon altölçek puanı da (1.16±0.68) kontrol grubuna
göre (0.59±0.83 ve 0.57±0.83) yüksek bulundu.
Sonuç: Bu bulgulara göre RA hastalarında depresyon
düzeyi sağlıklı insanlara göre yüksektir. Bu nedenle RA
hastalarına psikiyatrik tedaviyi de içeren mutidisipliner
yaklaşım gerekmektedir.
Anahtar kelimeler: Romat

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara