ŞİZOFRENİ HASTALARINDA VE BİRİNCİ DERECE YAKINLARINDA OBSESİF KOMPULSİF SEMPTOMLARIN ARAŞTIRILMASI

Spread the love

ÖZET Amaç: Şizofreni ve Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) arasında düşünce sürecindeki bozukluk, algı patolojisi ve klinik gidiş açısından örtüşmeler olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında ve birinci derece yakınlarında obsesif kompulsif belirtileri araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Ankara üniversitesi tıp fakültesi psikiyatri kliniğine başvuran ve en az 5 yıldır şizofreni tanısı ile tedavi gören 30 olgu ve birinci derece yakınları olarak bunların anneleri çalışma grubunu oluşturdu. Herhangi bir psikiyatrik tanı almamış 29 gönüllü ve anneleri kontrol grubunu oluşturdu. Herbir olguya Maudsley Obsesif Kompulsif Soru Listesi (MOKSL) ve Belirti Tarama Listesi (SCL-90R) uygulandı. Bulgular: Şizofreni hastalarında karşılaştırma grubuna göre MOKSL puanları (P<0.001) ve SCL-90R-OKB altöl- çek puanları (P<0.001) ile SCL-90R-Global Semptom İndeksi (GSI) puanları (P<0.001) anlamlı derecede yüksek bulundu. MOKSL ve SCL-90R-OKB altölçek puanları şizofreni hastalarının birinci derece yakınlarında (annelerinde) karşılaştırma grubunun annelerine göre yüksek bulundu, fakat istatistiksel olarak anlamlı değildi (P>0.05). Sonuç: Çalışmamızın sonuçları şizofreni hastalarında obsesif kompulsif belirtilerin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca şizofreni hastalarının annelerinde de obsesif kompulsif belirtiler yüksek bulunmuştur. Bu sonuç şizofreni ve OKB arasında geçiş olabileceğini akla getirmektedir. Anahtar kelimeler: Şizofreni; Obsesif kompulsif belirtiler; Birinci derece yakınlar ABSTRACT Objective: It is reported that there is a relationship between schizophrenia and Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in terms of disorder of thought process, perception and clinical course. The aim of this study was to investigate whether there is a relationship between obsessive-compulsive symptoms in patients with schizophrenia and first-degree relatives of patients with schizophrenia. Material and Methods: 30 Patients with at least five years history of schizophrenia admitted to Ankara University Faculty of Medicine and their first-degree relatives enrolled to study. 29 healthy individuals with free of any psychiatric disorder and their relatives compromised of the control group. Maudsley ObsessiveCompulsive Questionnaire (MOCI) and the Symptom Checklist (SCL-90R) were applied to all subjects. Results: MOCI scores and the SCL-90-OCD subscale scores and the SCL-90R-Global Symptom Index (GSI) scores were significantly higher in patients with schizophrenia than the control group.( P <0.001, P <0.001, P <0.001 respectively) MOCI and the SCL-90-OCD subscale scores were found higher compared to the mothers of the comparison group but were not statistically significant (P> 0.05) in first-degree relatives of patients with schizophrenia (their mother) Conclusion: The results of our study showed that obsessive-compulsive symptoms in schizophrenia patients are quite high. Moreover, obsessive-compulsive symptoms were also high in mothers of patients with schizophrenia, Brings to mind that, There may be a transition between schizophrenia and OCD. Key words: Schizophrenia, Obsessive-compulsive symptoms, First-degree relatives

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara