Tanısal Testlerin Hastalarda Oluşturduğu Anksiyetenin Ölçümlemesi

Spread the love

Özet
Amaç: Bu çalışmanın amacı diğer klinisyenler tarafından tanısal amaçlı olarak nükleer tıp ve radyoloji
bölümlerine gönderilen hastalarda tanısal girişim öncesinde anksiyete oluşup oluşmadığını araştırmak ve
oluşan anksiyetenin ölçümlemesini yapmaktır.
Materyal ve Metod: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ve Radyoloji bölümlerine diğer klinikler
tarafından tanısal amaçlı gönderilen hastalar arasından gönüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Nükleer
Tıp hastalarından 65, Radyoloji hastalarından 78 olmak üzere toplam 143 hastaya tanısal girişim yapılmadan
önce Beck Anksiyete Envanteri ( BAE ), Durumluk Sürekli Kaygı Envanteri 1 ve 2 ( STAI-1 ve 2 ) uygulandı.
Elde edilen puanlar istatistiksel olarak ölçümlendi.
Bulgular: Tanısal girişim öncesinde uygulanan BAE, STAI-1 ve STAI-2 puanları literatürle uyumlu bir
şekilde orta düzeyde anksiyeteyi göstermekteydi. Nükleer Tıp ve Radyoloji hastalarının anksiyete
düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Ancak cinsiyetlere göre karşılaştırıldığında;
kadınlarda Beck Anksiyete Envanteri (BAE) puanları istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur. STAI-1
ve STAI-2 puanlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Sonuç: Böyle bir çalışma bildiğimiz kadarıyla ilk kez yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre hem
Nükleer Tıp hem Radyoloji bölümlerine tanısal amaçlı gönderilen hastalarda anksiyete düzeyleri yüksektir.
Bu durum hasta hekim ilişkisinin iyileştirilmesini ve hastaların kullanılacak yöntemler hakkında tatmin edici
bir şekilde bilgilendirilmesini gündeme getirmektedir
AnahtarKelimeler: Tanısal Yöntem, Nükleer Tıp, Radyoloji, Anksiyete

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara