Tükenmişlik sendromu ile otomatik düşünceler Ali İrfan GÜL

Spread the love

ÖZET
Amaç: Tükenmişlik, özellikle insanlarla yüz yüze çalışılan meslek guruplarında yoğun olarak görülen ve üzerinde
çok fazla çalışılmış bir konudur. Çalışmamızın amacı, sağlık çalışanlarında tükenmişliği araştırmanın yanı sıra,
çok çalışılmamış olan tükenmişliğin otomatik düşüncelerle ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma grubu, Bozok
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde çalışmakta olan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından oluşturulmuştur.
Sağlık çalışanlarına çalışmayla ilgili bilgi verilmiştir. Çalışmaya katılmak isteyen gönüllüler arasından basit
rastgele örneklem yöntemi ile 94 kişilik bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Çalışmaya alınanlara Demografik Özellikler
Formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ) ve Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) uygulanmıştır. Verilerin
istatistiksel analizi için SPSS 17.0 paket programı kullanılmıştır. MTÖ‟den alınan toplam puanlar ve ODÖ‟den
alınan toplam puanlar arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile, cinsiyet, eğitim düzeyi ve medeni durum
arasındaki farklar bağımsız gruplar için t testi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışma grubu 46 kadın ve 48
erkekten (toplam 94) oluşmaktadır. MTÖ‟den alınan puanlarla ODÖ‟den alınan puanların, duyarsızlaşma ve
duygusal tükenme alt ölçeklerinden alınan puanların korelasyon analizlerinde istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar
bulunmuştur. Cinsiyetlerin t testi ile karşılaştırılmasında, kadınlarda ODÖ puanları istatistiksel olarak anlamlı
düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Medeni durum ve eğitim durumlarının karşılaştırılmasında anlamlı bir sonuç
bulunamamıştır. Tartışma: Çalışmamızda özellikle otomatik düşüncelerle tükenmişlik düzeyi arasındaki pozitif
ilişki dikkat çekmektedir. Birçok meslek grubunda tükenmişlik sendromu ile altında yatan nedenler araştırılmıştır.
Otomatik düşüncelerle depresyon, mükemmeliyetçilik, kronik yorgunluk gibi konular arasındaki ilişki araştırılmış,
fakat bildiğimiz kadarıyla tükenmişlik sendromu ile otomatik düşünceler arasındaki ilişki pek araştırılmamıştır.
(Anadolu Psikiyatri Derg 2014; 15:93-98)
Anahtar sözcükler: Tükenmişlik sendromu, otomatik düşünceler, korelasyon
The relationship between burnout syndrome
and automatic thoughts
ABSTRACT
Objective: Burnout is a subject that is intensely seen in job groups worked with people face to face and that is excessively
worked on.The aim of the existing study is not only to investigate burnout for the health workers, which
is not being sufficiently worked yet but also to examine the association of burnout with automatic thoughts. Methods:
Participants comprised of doctors, nurses and the other health workers who are already working in Bozok
University Faculty of Medicine Hospital. Health workers were given information about the study by interviewing
face to face. A study group with 94 individuals was composed by the method of simple random sampling among
the volunteers who wanted to participate in the study. Demographic Information Form, Maslach Burnout Inventory
(MBI) and Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ) were applied to per participant being taken in the study.
Association between total burnout scores and total automatic thoughts scores was examined by Pearson correlation analyze. Additionally, independent-samples t-test was used to analyze the differences in the levels of burnout

and automatic thoughts across gender and marital status. Results: In the study, there were 94 participants, 46
women and 48 men. Correlation analyses exhibits statistically significant results between scores from MBI, two
subscales of MBI -desensitization and emotional exhaustion- and automatic thoughts. In comparison across
gender, women have higher automatic thoughts scores than men, however any differences were found in terms of
marital and educational status. Discussion: In the present study, positive correlation between burnout and automatic
thoughts particularly attracts attention. In the literature, in a lot of job groups, research that examines the
reasons of burnout syndrome and the correlation between automatic thoughts and depression, perfectionism and
chronicle fatigue exists. However, the correlation between burnout syndrome and automatic thoughts was not
much searched. (Anatolian Journal of Psychiatry 2014; 15:93-98)
Key words: burnout syndrome, automatic thoughts, correlation
________________________________________________________________________

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara